x
 • TÍnh tổn thương
 • Số lượng cơ sở hạ tầng thiết yếu
 • Nguy cơ trượt lở đất
 • Tỷ lệ phân bố độ cao địa hình
 • Rủi ro trượt lở đất
 • Số cụm dân cư tập trung
 • Số lượng 5 công trình
 • Rủi ro lũ quét
 • Nguy cơ lũ quét
 • Mật độ sông suối, lưu vực sông
 • Một số chỉ số kinh tế XH cơ bản