x
Bộ chỉ số Rủi ro BĐKH cho 63 tỉnh

Biểu đồ chỉ số tính dễ bị tổn thương

Biểu đồ Số lượng cơ sở hạ tầng thiết yếu

Biểu đồ Tinh toán nguy cơ trượt lở

Biểu đồ Tỷ lệ phân bố độ cao địa hình

Biểu đồ Rủi ro trượt lở đất

Biểu đồ Số cụm dân cư tập trung

Biểu đồ Số lượng 5 công trình

Biểu đồ Rủi ro lũ quét công trình giao thông

Biểu đồ Rủi ro lũ quét công trình đê, kè

Biểu đồ Rủi ro lũ quét công trình thủy lợi

Biểu đồ Nguy cơ lũ quét thời điểm hiện tại

Biểu đồ Nguy cơ lũ quét theo tiêu chuẩn FF4.5 năm 2025

Biểu đồ Nguy cơ lũ quét theo tiêu chuẩn FF4.5 năm 2050

Biểu đồ Nguy cơ lũ quét theo tiêu chuẩn FF8.5 năm 2025

Biểu đồ Nguy cơ lũ quét theo tiêu chuẩn FF8.5 năm 2050

Biểu đồ Mật độ sông suối, lưu vực sông

Một số chỉ số kinh tế XH cơ bản