Hỏi & Đáp

Một số thắc mắc thường gặp khi sử dụng website

Trả lời

Bản đồ phân vùng nguy cơ trượt lở đất và lũ quét trong nghiên cứu này là một cơ sở khoa học quan trọng phục vụ cho các nhà quản lý các tỉnh trong việc phòng tránh thiệt hại do trượt lở đất và lũ quét có thể gây ra trong giai đoạn hiện tại cũng như tương lai. Bản đồ này cũng là cơ sở để xây dựng quy hoạch các ngành kinh tế khác nhau như quy hoạch tái định cư, quy hoạch phát triển giao thông và cơ sở hạ tầng khác góp phần quan trọng bảo đảm phát triển bền vững kinh tế- xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội của các tỉnh.

Trả lời

Bản đồ phân vùng nguy cơ trượt lở đất và lũ quét trong nghiên cứu này là một cơ sở khoa học quan trọng phục vụ cho các nhà quản lý các tỉnh trong việc phòng tránh thiệt hại do trượt lở đất và lũ quét có thể gây ra trong giai đoạn hiện tại cũng như tương lai. Bản đồ này cũng là cơ sở để xây dựng quy hoạch các ngành kinh tế khác nhau như quy hoạch tái định cư, quy hoạch phát triển giao thông và cơ sở hạ tầng khác góp phần quan trọng bảo đảm phát triển bền vững kinh tế- xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội của các tỉnh.

Trả lời

Bản đồ phân vùng nguy cơ trượt lở đất và lũ quét trong nghiên cứu này là một cơ sở khoa học quan trọng phục vụ cho các nhà quản lý các tỉnh trong việc phòng tránh thiệt hại do trượt lở đất và lũ quét có thể gây ra trong giai đoạn hiện tại cũng như tương lai. Bản đồ này cũng là cơ sở để xây dựng quy hoạch các ngành kinh tế khác nhau như quy hoạch tái định cư, quy hoạch phát triển giao thông và cơ sở hạ tầng khác góp phần quan trọng bảo đảm phát triển bền vững kinh tế- xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội của các tỉnh.

Nhà tài trợ

Đối tác và cộng tác với dự án