Chính sách chống gian lận

Được chuẩn bị bởi Văn phòng Quản lý, Văn phòng Kiểm toán và Điều tra và Văn phòng Đạo đức, Chính sách chống gian lận của UNDP (thay thế cho tuyên bố chính sách trước đây được hợp thức hóa từ năm 2005), khẳng định lại rằng UNDP áp dụng chính sách không khoan nhượng chống gian lận và thực hành tham nhũng không phù hợp với Tiêu chuẩn ứng xử của LHQ hoặc liên quan đến sự mất mát của quỹ UNDP. Chính sách chống gian lận này áp dụng cho tất cả các hoạt động và hoạt động của UNDP. Nó bao gồm bất kỳ dự án nào do UNDP tài trợ, bất kỳ dự án nào do UNDP thực hiện và bất kỳ đối tác thực hiện nào. Nó bao gồm gian lận hoặc cáo buộc gian lận liên quan đến nhân viên của UNDP và nhân viên, bao gồm nhưng không giới hạn tư vấn, chủ hợp đồng dịch vụ (SC), nhà thầu cá nhân (IC), thực tập sinh và tình nguyện viên Liên Hợp Quốc (UNV) cũng như gian lận chống lại UNDP bởi nhà thầu, nhà cung cấp hàng hóa và dịch vụ, đối tác thực hiện hoặc các bên thứ ba khác.

Nhà tài trợ

Đối tác và cộng tác với dự án