x
Hướng dẫn sử dụng
  • Thông tin địa lý
  • Thông tin kinh tế xã hội
  • Thông tin về Nguy cơ thiên tai
  • Kịch bản biến đổi khí hậu
  • Nhóm các chỉ số tổn thương đối với nông nghiệp
  • Thông tin về Tình trạng dễ bị tổn thương – cho công trình thuỷ lợi
  • Thông tin rủi ro